Dessin

Dessin (czytane jak "dezajn") to program na androida, który napisałem na konkurs Samsung AppCup, a później postanowiłem rozwijać dalej.

Dessin (read like "design") is an android app, which I've written as a submission to Samsung AppCup (got 1st place!) but keept developing after the contest.

Więcej możesz o nim poczytać na [dessin.it][]. Regularne aktualizacje pojawiają się także na profilach społecznościowych - na [Google+][], [Facebooku][Facebook] oraz na [YouTube][].

You can read more at [dessin.it][]. Regular updates show up on social profiles - at [Google+][], [Facebook][] and [YouTube][]. [dessin.it]: http://dessin.it/ [Google+]: https://plus.google.com/b/112343231896739382693/ [Facebook]: https://www.facebook.com/pages/Dessin/410850499024675 [Facebook]: https://www.facebook.com/pages/Dessin/410850499024675 [YouTube]: http://www.youtube.com/channel/UC7zZQN7CF-JdYJCe3wT6YcA

Tutaj natomiast mogę napisać co nieco o Dessinie od podszewki. Jak był tworzony? Jakie kierunki będą rozwijane? itd. Rzeczy, które zainteresują raczej znajomych i ciekawskich, niż ogólną publikę.

Here I can leave somewhat more technical information about Dessin. How have I developed it? Where is its development headed? etc. Things that are more of interest to curious and friends than to other users.

Środowisko wielodotykowe

Multitouch environment

Głównym motywem do stworzenia Dessina była ułomność urządzeń mobilnych, na których łatwo i wygodnie się czyta i ogląda, ale praca na takim urządzeniu to już prawdziwy problem. Na takich urządzeniach nie ma mowy o [najzwyczajniejszym hakowaniu][0]. Gdy coś się psuje, jedynym ratunkiem są modlitwy do programistów.

The main motives for Dessin were limits of mobile devices which are nice and fast when reading or watching but not when it comes to do real work. Don't even mention [casual hacking][hack_en]. When something gets broken, you are on the mercy of developers. [0]: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_haker%C3%B3w [hack_en]: http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(programmer_subculture)

Nawet programiści są jednak bezsilni bez narzędzi takich jak środowiska programistyczne czy narzędzia do kompilowania, instalacji i debugowania - dostępne tylko na *prawdziwych* komputerach.

Even developers are powerless without tools such as IDEs, compilers, debuggers - available only on *real* computers.

A szkoda, bo czytając artykuły (popularno)naukowe z ostatnich dekad (zwłaszcza z "ZUI" w tytule), można by się spodziewać, że ekrany dotykowe oraz tzw. *bezpośrednia interakcja* miała stać się rewolucją w pracy z komputerem.

That's a pity because after reading some of the articles from the last years (especially with "ZUI" in title), one might get the impression that touch screens and so called *direct manipulation* should have been the biggest revolution since the introduction of computer mouse.

W artykułach tych autorzy piszą, jak dobrze różnego rodzaju struktury połączone - diagramy, grafy, sieci - opisują rzeczywiste obiekty. Piszą też, że to przez toporność klawiatury oraz ograniczone możliwości manipulacji myszką tak ciężko korzysta się z tej reprezentacji.

They write how naturally various connected structures - diagrams, graphs, networks - describe real objects. But in order to use them in our daily computing we still have to find a way around our limited interfaces ‐ keyboard and mouse - which turn manipulation of these rich objects into slow and painfull experience.

Co zatrzymało te nowe, futurystyczne środowiska? Czemu wciąż nie możemy zaglądać do pracujących programów i oglądać przesyłanych przez różne moduły komunikatów? Czemu budowanie aplikacji nie może polegać na połączeniu kilku klocków (jak w UML-u), a (z bardziej codziennych zajęć) znajomi jadący na imprezę nie mogą skoordynować się za pomocą mapy ze swoimi lokalizacjami (zrobionej na poczekaniu).

What stopped these crazy, futuristic environments? Why can't we take a peek into running applications and see messages exchanged between components? Why building a new application can't be as simple as building it from bricks (like in UML)? I think that programming could be as casual as gaming - normal people could write throw-away applications whenever they need them. Applications for communicating with other people - understanding world around them - and performing mundane tasks - just like the most tech-savy people do now.

Po części problemem są systemy operacyjne - izolują aplikacje oraz uniemożliwiają (w miarę swoich możliwości) użytkownikowi modyfikowanie systemu i programów. Idzie to nawet dalej. W *Wytycznych Androida* można przeczytać "Too many choices and decisions make people unhappy." Ceniony jest tzw. *clean design* - gdzie jasno pokazane jest co i jak ma działać. Najlepiej jeśli użytkownik nie ma nawet możliwości popełnienia błędu. Niestety, clean design nie zawsze idzie w parze z funkcjonalnością.

Biggest blame goes to operating systems - they isolate applications and make it as hard as possible for the user to modify the system and applications. It goes even further. In *Android Guidelines* you can read that Too many choices and decisions make people unhappy. Most valuable is so called *clean design* ‐ where an app does one simple thing and guides the user step-by-step - preferably without ever giving an opportunity to make an error. Sadly, *clean design* very rarely goes along with functionality.

Co więc zrobić inaczej, żeby na ekranie dotykowym dało się zrobić wszystko to samo (a nawet więcej) co w, powiedzmy Bash-u?

So what to do so that we could use touch screens to achieve the same stuff (and possibly more) as in, let's say, Bash?

Potrzebny jest sposób łączenia różnych programów (i danych) w układy - coś jak języki programowania, ale przystosowane do działania na ekranie dotykowym. Żaden problem - mamy grafy. Pozwalają grupować, porządkować oraz zasadniczo łączyć dowolne elementy (wierzchołki). To daje nam podstawową strukturę danych.

We need a way to connect (in an *ad-hoc* manner) a variety of applications (and data) into structures - just like in programming languages, but in a way more natural for touch screens. Well no problem - we have graphs. They allow grouping, ordering and connect any elements (vertices). This should do for the basic data structure.

Czym w takim razie mają być wierzchołki? Może programami. Wtedy przez krawędzie przesyłane byłyby dane i całość działałaby jak sieć strumieni. A może jednak to pliki będą wierzchołkami? Wtedy każdy program (krawędź) mogłaby pobierać dane z pliku wejściowego i zapisywać do wyjściowego (jak w UNIX-ie). Obie opcje wydają się kuszące. Może więc nie podejmować decyzji za użytkownika i niech korzysta z tych narzędzi, które działają dla niego lepiej?

What should vertices represent then? Programs maybe? The edges could then relay data and the whole graph could work like in a dataflow network. But on the other hand, maybe vertices could represent files? The edges could process data - reading from one file and writing to another (like in UNIX). Both options seem usefull. Maybe then it's better not to make decision for the user and let him choose the tool that works best?

Co więcej, po napisaniu jakiegoś ciekawego programu (albo w jego trakcie) ciekawa wydaje się możliwość udostępnienia go innym - do równoczesnej edycji bądź jako szablon/gotowy skrypt. W dobrym środowisku tych możliwości nie może zabraknąć. Może znajdzie się nawet jakaś sprytna metoda wyszukawania gotowych fragmentów kodu (albo raczej rysunków), które realizowałyby konkretne zadanie...

Moreover, after building a useful application (or even during building) it might be nice to share it - to edit simultaneously or like a packaged, re-usable module. Good hacking environment can't miss this features.

Takie środowisko samo w sobie powinno zawierać wszystko czego może potrzebować użytkownik - podstawowe typy danych i operacje powinno dać się komponować we *wszystko* co mogą klasyczne programy.

Such hacking should contain every building block that a user might need in order to assemble *anything* that normal programs can do.

Kiedy każde narzędzie, każde polecenie i każda zmienna stanowią wierzchołki grafu mamy szanse zaobserwować ciekawą właściwość ‐ synergię. To ma miejsce, kiedy jedno narzędzie, stworzone do pracy z konkretnymi danymi okazuje się rozwiązywać podobny problem w zupełnie innej dziedzinie. Weźmy program, który sortuje filmy na podstawie pytania o lepszy/gorszy z dwóch wybranych. Możemy go z powodzeniem zastosować do zaplanowania meczy w turineju piłkarskim. Taki turniej wyłoni nie tylko 3 pierwsze miejsca, ale w pełni "posortuje" drużyny.

When every tool, every command and every variable are represented as vertices and manipulated in a common way - we may observe an interesting property - synergy. It happens when one tool, created to manipulate one kind of data, happens to solve similar problem in completely different domain. Let's take a program that sorts movies based on a series of better/worse comparisons. We could use it to plan a series of matches in a tournament. Such tournament could find not only first three places, but it could completely *order* competitors.

Brzmi wspaniale. Tylko ile narzędzi będzie potrzebnych do obsługi czegoś takiego. Pamiętajmy też, że cokolwiek zrobimy ręcznie, musi być możliwe do zautomatyzowania. Potrzebujemy odpowiedniego interfejsu - takiego, który nie tylko byłby wygodniejszy od typowych toolbarów, ale również dałby się zautomatyzować. Czemu więc nie skorzystać by więc z grafu? Część wierzchołków i krawędzi mogłaby przecież reprezentować interfejs. W ten sposób użytkownik nie tylko będzie mógł go "oskryptować", ale nawet zupełnie wymienić.

That sounds wonderful. But how many tools will we need to control this machinery? Let's remember, that whatever can be done manually, has to be automatable. We need proper interface - one, that not only would be more convenient that menus and toolbars, but easily undergo automation. Maybe go along and use the graph? Some of vertices and edges could represent the interface. This way the hacker could not only "script" the interface, but completely replace it.

No i, oczywiście, nie będzie w nim toolbarów - skorzystamy za to z przyjemniejszych w dotyku tzw. pie menu.

And of course there won't be any toolbars. Instead of them, much easier in touch, pie menus.

Tak wygląda motyw stojący za Dessinem. Spodziewam się, że faktyczna implementacja zostanie skończona gdzieś w 2014 roku. Barierę stanowi oczywiście platforma (Android), oraz kwestie biznesowe (reklama, obecność w mediach społecznościowych, finansowanie itd.).

That's how stands the motive behind Dessin. I expect to finish it sometime around 2014. Biggest obstacle if of course the platform - Android and business matters (marketing, social, financing etc.) but with such clear target they should be easy to overcome.

Share:

Podaj dalej:

Tweet